Dostępność     RODO     BIP

Działalność świetlicy szkolnej:

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczniowie naszej szkoły mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed i po lekcjach oraz w oczekiwaniu na zajęcia dodatkowe. 

Godziny pracy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2023/2024:

Klasy I-III (budynek 1127):

poniedziałek – piątek  7.00 – 8.00

poniedziałek – wtorek - czwartek 12.30 – 16.00

środa – piątek 11.30 – 16.00

 

Klasy I-III (budynek 1685):

poniedziałek – piątek  7.00 – 8.00

wtorek - środa - czwartek 12.30 – 16.00

poniedziałek – piątek 11.30 – 16.00

 

Szkoła główna:

poniedziałek – piątek  6.45 – 7.45

 

Funkcje świetlicy szkolnej:

 • Funkcja opiekuńcza - świetlica czuwa nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem dzieci.
 • Funkcja profilaktyczna - polega na działalności stymulującej procesy rozwojowe dziecka przez wykorzystanie ich własnej inicjatywy i aktywności.
 • Funkcjareedukacyjna - polega na podejmowaniu działań mających na celu wyrównanie braków, skoordynowaniu wad i nieprawidłowości rozwojowych powstałych we wcześniejszych latach życia dziecka.
 • Funkcja kompensacyjna - polega na wyrównaniu niedoborów środowiska rodzinnego.

 

Rodzaje zajęć świetlicowych:

 • Zajęcia prowadzone przez wychowawcę, związane z tematami miesiąca.
 • Odrabianie zadań domowych/ciche czytanie literatury dziecięcej.
 • Zajęcia plastyczno-techniczne/zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w konkursach pozaszkolnych, np. plastycznych.
 • Imprezy, uroczystości, konkursy świetlicowe i szkolne.
 • Zajęcia o charakterze korekcyjno ? kompensacyjnym, wyrównawczo ? dydaktycznym i terapeutycznym, oraz zajęcia dla uczniów z dysleksją.
 • Zajęcia muzyczno-relaksacyjne.
 • Różne formy pracy z książką.
 • Konkursy /quizy/zagadki/rebusy.
 • Zajęcia okolicznościowe i programy artystyczne, inscenizacyjne, zabawy okolicznościowe.
 • Zajęcia według zainteresowań dzieci.
 • Zajęcia ruchowe.
 • Radio, film i telewizja w pracy świetlicy szkolnej.
 • Gry i zabawy.
 • Porządkowanie sali świetlicowej.
 • Odpoczynek.

 

Reguły zachowania się w świetlicy:

 • Nie wychodzimy z sali świetlicowej bez pozwolenia wychowawcy.
 • Używamy form grzecznościowych; dzień dobry,
  do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam.
 • W trakcie wspólnych rozmów, gdy mówi jedna osoba, uważnie słuchamy, nie przerywamy.
 • Każdy ma prawo w sposób kulturalny przedstawić swój punkt widzenia.
 • Wypowiedzi innych osób nie oceniamy i nie krytykujemy.
 • Pomagamy sobie wzajemnie.
 • Nie przeszkadzamy koleżankom, kolegom
  i nauczycielom podczas prowadzonych zajęć oraz w czasie odrabiania prac domowych.
 • Dbamy o estetyczny wygląd sali, nie niszczymy sprzętu, zabawek, gier.
 • Po skończonych zajęciach, zabawie, posiłku porządkujemy swoje otoczenie.
 • Spełniamy prośby i polecenia wychowawcy.
 • Pamiętamy o bezpieczeństwie własnym i innych.

 

Dokumenty:

1. Regulamin świetlicy szkolnej

2. Karta zapisu dziecka na świetlicę

Back to top