A A A

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Szkoły oraz Europejskim Planem Rozwoju w roku szkolnym 2018/19 nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Sług Bożych Rodziny Ulmów w Markowej biorą udział w projekcie „SP w Markowej – rozwój kadry podstawą rozwoju szkoły i uczniów” finansowanym w ramach programu ERASMUS+.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału szkoły poprzez podjęcie współpracy międzynarodowej z partnerami z Wielkiej Brytanii i Malty oraz udział nauczycieli w kursach metodycznych i i językowych. Nauczyciele zwiększyli swoje kompetencje w zakresie języka angielskiego, wykorzystania platformy Moodle 3 oraz specyficznych metod pracy z młodzieżą z trudnościami w uczeniu się i niepełnosprawnościami.

Podczas wizyty na Malcie (trzy pięcioosobowe grupy) nauczyciele mieli możliwość zapoznać się z innowacyjnymi metodami nauczania, jak wykorzystywać informatyczne i interaktywne narzędzia dydaktyczne, rozwijali umiejętność kreatywnego i krytycznego myślenia, budowania prawidłowych relacji i wiele innych. Wzięli udział w kursach metodycznych. Zapoznali się z systemem edukacyjnym goszczącego kraju poprzez udział w zajęciach w różnych placówkach oświatowych.

Podczas pobytu w Wielkiej Brytanii i udziału w kursach (pięciu nauczycieli) doskonaliliśmy znajomość języka angielskiego oraz zapoznaliśmy się z nowymi kreatywnymi metodami nauczania.

Dodatkowo wszyscy uczestnicy mobilności biorący udział w projekcie rozwinęli swoją wiedzę w zakresie przygotowywania i prowadzenia projektów, nabyli otwartości i tolerancji w stosunku do odmiennych kultur oraz wzmocnili swoją motywację do samokształcenia.

Efektem doskonalenia warsztatu nauczycieli jest polepszenie jakości kształcenia w naszej szkole, zwiększenie poziomu kształcenia językowego, edukacji międzykulturowej, współpracy młodzieży i szkoły z młodzieżą i partnerami zagranicznymi oraz włączenie młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do głównego nurtu edukacyjnego.

„SP w Markowej – rozwój kadry podstawą rozwoju szkoły i uczniów” finansowany w ramach programu ERASMUS+